Isaszegi Települési Értéktár

Keresés
NKA_csak_logo

ISASZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR

Épített környezetünk
Isaszeg település értéktárba vett épületei
Emlékhelyeink
Isaszeg település értéktárba vett emlékhelyei
Hagyományőrzés
Isaszeg település értéktárba vett hagyományai
Kulturális örökségeink
Isaszeg település értéktárba vett kulturális örökségei

Katonapallag - Honvédsírok

Az ITÉB 2019. január 14-én megtartott ülésén került felvételre az Isaszegi Települési Értéktárba a Kulturális örökség kategóriába az
Katonapallag – Honvédsírok

Megosztom

Isaszeg történelmében fontos szerepet játszó helyszín: az 1849-április 6-i győztes csata egyik helyszíne, ahol a fent említett emlékművek találhatók, láthatók. Idegenforgalmi szempontból is fontos, hogy ismerjék mind a helyiek, mind a városunkba látogatók.

1849. április 6-a, nagypéntek, a magyar szabadságharc aranybetűkkel írt napja. Isaszegen
zajlott le a Tavaszi Hadjárat I. szakaszának döntő ütközete. A tét mindkét hadsereg számára nagy volt: ha a magyarok győznek, a császári-királyi hadseregnek Budára vagy Vácra kell visszavonulnia, s ezzel befejeződik a Duna–Tisza köze felszabadítása. Ha azonban a császári-királyi hadseregre mosolyog a hadiszerencse, a magyar fél kénytelen visszavonulni, s biztonsággal csak a Tisza vonalán szilárdíthatja meg helyzetét. A közel 12 órás győztes csata után egyes források szerint kb. 700 fő, az újabb kutatások alapján ez kb. 400 főre tehető.

A Katonapallagon és környékén ütközött meg Klapka tábornok I. hadteste a túlerőben lévő császári és királyi seregekkel. Itt alakították ki az egyik sebkötöző helyet is. A kezdeti sikerek ellenére, Klapka hadtestének egy-két dandárja, a túlerővel szemben megingott, majd lassú hátrálásba ment át. Ennek következtében a Katonapallag területe ádáz küzdelmek színterévé vált.

 

A szájhagyomány szerint 75 tömegsírba temették az elhunyt magyar katonákat, a szabadságharc bukása után sokáig osztrák csendőrök őrizték a területet. Senkit sem engedtek a sírok közelébe. Az isaszegiek ennek ellenére mindig megtalálták a módját, hogy vadvirág nyíljon a sírokon, emlékeztetve a hősökre. A Honvédsírok alsó részét „Két katona sírjának” nevezték el a helyiek, mert ott temettek el egy ismeretlen lengyel kapitányt és egy magyar huszár főtisztet, Harsányi Bálint főhadnagyot.

Ő hozta haza Galíciából a Lenkey-huszárokat.
A szájhagyomány ennek emlékét is számon tartja:
„Midőn Harsányi huszár ezredét az osztrák lovasság ellen rohamra vezette, elsőként ő ért az ellenséges katonák közé. Irtózatos viadal kezdődött, Harsányi több osztrák katonával is viaskodott, többeket megölt. Sajnos több lövés is érte testét, és súlyos kardvágásoktól vérzett. Bár Huszárjai segítségére siettek, de sajnos már későn. A közeli sebkötözőhelyre szállították, de életét már nem tudták megmenteni. Ott a csatamezőn temették el, az elesett honvédek közelében.

Turai György, Isaszeg egykori kovácsmestere, a Lengyel kapitány elkorhadt fejfája helyett készített egy vaskeresztet, amelyre kardlapból kovácsolt „szalagot”.  „Messze volt a hazája, mégis eljött a magyarok megsegélésére.” -mondta egykor. 1972-ben a hálás utókor a Lengyel kapitány sírjára egy – a Magyar – Lengyel Történelmi Napok keretén belül – kőobeliszket emeltetett, 1974-ben pedig Harsányi Bálintnak állított maradandó kőből készült síremléket. 

A XX. század fordulóján még sok ’48-as fejfa állt e területen. A sírok felső részén a két világháború között, a már korhadásnak indult fejfák helyére különböző budapesti és más civil társadalmi egyesületek kőobeliszk síremlékeket emeltek 1904-1907-ben.

1947-ben Szentiványi Gyula mentette meg a pusztulástól az utolsó magyar tömegsír fejfát, melyet további megőrzésre átadott Szathmáry Zoltánnak, aki később azt a Falumúzeum gyűjteményében helyezte el. A megmentett ’49-es fejfa az állandó kiállítás részét képezi. 1902-ben a Vasutas Dalárda, az Acélhang, majd 1972-ben a Múzeumbarátok vezetésével Isaszeg lakossága emelt síremléket gránitkőből a Magyar-Lengyel Történelmi Napok alkalmával. Ezen a területen hat síremlék található (az alsó és a felső részen). A felső részen három obeliszk (1907) alatt magyar tömegsírok halottjai nyugszanak. Velük szemben a császári katonák síremléke látható, melyet Isaszeg Nagyközség Önkormányzata állíttatott a megbékélés jegyében 1999-ben.
1977-ben az alsó és felső sírok egybetartozásának jelképeként somfacsemetéket ültettek –Koltóról hozott magokból nevelték fel -, amelyek a mai napig is emlékeztetnek a honvéd hősökre! Koltóról, a Rákóczi-somfáról hozott somfacsemeték – közöttük zöldellve – jelképezik az összetartozást.

2003-ban a területet jelképesen „örökbe fogadta” az Együttműködés Isaszegért Egyesület. Történelmi pihenőhelyet alakítottak ki. Ennek köszönhetően gondozottá vált a terület, a sírokat felújították, virágosították, pihenő asztalokat, padokat, valamint fából készült táblákat helyeztek el az 1848/49-es isaszegi csata leírásával, és a csata sematikus rajzával, Palágyi Sándor, Dalmadi Győző versrészletekkel. 2008. október 6-án átadták a Makovecz Imre által tervezett Emlékező Angyal életfát, az aradi vértanúk emlékére.

„Nem tudtam, hogy titokban, jeltelenül kellett hősi halottainknak itt nyugodniuk. Nem tudtam, hogy hosszú éveken, évtizedeken át titokban hoztak fel virágot, mécsest halottak napján. A Katonapallagnak erős sugárzása van. Mélyebb a csönd a szokásosnál. Szeretettel gondolok az Egyesületre, s azokra, akik feljöttek az erdőbe a holtak angyalához.”
/Makovecz Imre, Isaszeg-Honvédsírok, 2008./
Harangláb és a harang ünnepélyes átadására és megszentelésére 2011-ben került sor. Minden évben e harang megkondításával hajtanak fejet az emlékezők az itt elesett hősökre. Ezzel a Katonapallagot még látványosabbá, vonzóbbá tették az arra járók számára.

Részlet Marcsányi István isaszegi kántortanító, 1901-ben mondott ünnepi beszédéből: 

„Félszázadnál több tűnt le azóta, hogy Issaszegh halmai ágyúk dörgésétől, puskák ropogásától visszhangzottak; félszázadnál több tűnt le azóta, hogy a „Királyerdő”” csöndjét haldoklók hörgése, sebesültek szívtépő jajkiáltásai törték meg!

Igen, itt e csatatéren aratták a szabadságért küzdő hős honvédeink egyik legnagyobb, legdicsőbb diadalukat, szerteszét szórván a magyar nemzet legféltettebb kincsének: az ősi szabadságnak porbatiprására egybegyűjtött bérenczhadat, mint tomboló vihar a hitvány szemetet.

Valóban nagy volt a győzelem, melyet a magyar fegyverek itt kivívtak, ámde nagy volt az ára is, mert nyolcszáznál több hős magyar honvéd kiömlő vére festette pirosra az isaszeghi csatateret; nyolcszáznál több hős magyar honvéd szabadságra szomjas nagy és nemes lelke szállt az ég Urához azon a nagy napon, Isasszeghnek ama dicső emlékű nagypéntekjén! Gazdag aratása volt akkor süvöltő golyóknak, villogó szuronyoknak, szikrázó kardoknak! Aztán következett a véres színjáték utolsó felvonása: a szabadság vértanúinak temetése. Elföldelték őket csöndesen, kit ide, kit amoda; a hol éppen a halál fagyos keze lezárta üvegesedő szemeiket! Sokan voltak ők, az elvérzett hősök, kik a véres harczok fáradalmai után örök álomra hunyták le szemeiket s pihenni tértek az édes haza szent földébe! A ti elhagyott sírjaitokat csak a jó természet, ez a gondos, szerető anya díszítgette, ültetvén reájuk minden kikeletkor szép vadvirágot!

Hajtsunk mélyen fejet a hősök, e félistenek előtt, mert szép, nagy és isteni volt az eszme, melyért ők küzdöttek, mert szép, nagy és isteni volt a halál, mely őket hallhatatlanokká tette!”

Honvédsírok az isaszegi erdőben /részlet/

Szép zöld erdő veszi körül
A honvédsírokat,
Szép zöld erdő gallyai közt
Vidám napfény mulat.

Még egyszer és újra rohan
A honvéd, a dicső,
Diadaltól visszhangozik
Szerte a hegytető.

Ágyúdörgés hangjaira
Szívük visszafelel:
Elveszhetnek mindannyian.
A hon nem veszhet el

Régen, régen volt a csata,
De híre most is él.
És a vándor lelke előtt
Minden életre kél.

Nem kérdezték: mi lesz a díj ?
És vár-e köszönet ?
Csak azt kérdék : mit követel
A honfi-becsület.

Sírjaikra falusi lány
Koszorút hoz. Minek?
Koszorú az erdő maga,
Zöld, mint a kikelet

Ültethetne a kegyelet
Tölgyek helyett babért.
Az se volna elég az ő Feláldozásukért.
Dalmady Győző /1880-1890/ 

Youtube-on elérhető további videó felvételek a Honvédsírokról:

error: Kérjük ne másolja, inkább keressen fel Kapcsolataink egyikén!!